Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 64: Xét công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện Đơn vị (Phường) chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Phòng Lao động TBXH Quận. - Phòng Lao động TBXH Quận tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình UBND Quận họp liên ngành xem xét, Quyết định và trả kết quả cho đơn vị (Phường) theo quy định. * Đề xuất Trình tự thực hiện mới như sau: - Đơn vị (Phường) chuẩn bị hồ sơ và nộp tại bộ phận một cửa cấp Quận, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. - Bộ phận một cửa tiếp nhận, chuyển phòng L ĐTB&XH và thẩm định hồ sơ, trình UBND Quận họp liên ngành xem xét, Quyết định và trả kết quả theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần số lượng hồ sơ - Công văn đề nghị công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em của UBND Phường; - Báo cáo đánh giá các chỉ tiêu Phường phù hợp với trẻ em của UBND phường, kèm theo biểu phụ lục số liệu. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết hiện chưa có quy định cụ thể thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; - Quyết định số 03/2004/QĐ-DSGDTE ngày 01/6/2004 của Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. - Bộ chỉ tiêu về xã, thị trấn phù hợp với trẻ em
Các thủ tục liên quan khác