Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 68: Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp có sử dụng lao động từ 50 lao động trở xuống
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND Quận, nhận phiếu biên nhận có hẹn có trả kết quả. - UBND (Phòng Lao động TB&XH) Quận: Tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp thụ lý giải quyết và trả kết quả cho doanh nghiệp
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần số lượng hồ sơ * Đối với doanh nghiệp áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương nhà nước, hồ sơ gồm: - Công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương; - Hệ thống thang, bảng lương của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/2/2004 của Chính phủ. - Quyết định xếp hạng doanh nghiệp (có kèm theo bảng tính điểm xếp hạng); * Đối với doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương nhà nước, hồ sơ gồm: - Công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương; - Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp tự xây dựng. - Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương; - Ý kiến tham gia của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời (trường hợp doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn thì lấy ý kiến tham gia của tập thể người lao động trong doanh nghiệp). * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc đủ điều kiện giải quyế
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; - Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động – TB&XH sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính
Các thủ tục liên quan khác