Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Trình tự thủ tục lập hồ sơ của Quận đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội.
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Sau khi nhận được báo cáo của Chủ tịch UBND Phường, Chủ tịch UBND Quận có trách nhiệm thành lập Hội đồng tư vấn về việc đưa người vào Trung tâm theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP. - Hội đồng tư vấn làm việc theo chế độ tập thể (Thủ trưởng cơ quan Lao động-Thương binh xã hội là Thường trực Hội đồng). Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Hội đồng tư vấn có trách nhiệm họp xét duyệt xong hồ sơ sau đó Thường thực Hội đồng tư vấn có trách nhiệm làm báo cáo trình Chủ tịch UBND Quận xem xét Quyết định. - Chủ tịch UBND Quận có trách nhiệm xem xét, Quyết định đưa người vào cơ sở chữa bệnh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Hội đồng tư vấn. - Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ra Quyết định Công an Quận có trách nhiệm đưa người phải chấp hành Quyết định vào Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ + Biên bản họp Hội đồng tư vấn + Quyết định cai nghiện ma tuý bắt buộc do chủ tịch UBND Quận ký hoặc uỷ quyền cho phó chủ tịch ký. + Biên bản về việc giao nhận hồ sơ và người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh. * Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Phòng, chống ma tuý; - Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; - Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. - Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của Liên Bộ: Lao động – Thương binh & Xã hội- Công an.
Các thủ tục liên quan khác