Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp được thừa kế quyền sử dụng một phần diện tích đất
Loại thủ tục Tài nguyên môi trường
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 01 ngày) - Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 04 ngày Sau khi nhận đủ hoá đơn nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định, in GCN cho người nhận thừa kế, chỉnh lý bản đồ và chỉnh lý GCN của người để lại tài sản (trường hợp chưa chia thừa kế hết diện tích), Văn phòng đăng ký đất và nhà duyệt đơn đề nghị đăng ký biến động. - Phòng Tài nguyên và môi trường kiểm tra và trình UBND Quận ký, đóng dấu, chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất và nhà: 03 ngày - Văn phòng đăng ký đất và nhà vào sổ, sao lưu giấy chứng nhận, trả Bộ phận “Một cửa”: 02 ngày
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ *Thành phần hồ sơ: - Di chúc, biên bản phân chia thừa kế, bản án, Quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật. - Bản trích đo hoặc Bản trích lục thể hiện toàn bộ thửa đất cần tách và phần diện tích đất được thừa kế phù hợp với Di chúc, - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( bản gốc và 01 bản sao). - Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất (01 bản) - Giấy chứng tử của người để lại di sản. - Hộ khẩu, CMTND của bên nhận thừa kế (01 bản sao) - Biên lại nộp nghĩa vụ tài chính hoặc thông báo không phải nộp hoặc được xét miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục thuế (nếu có). * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không k
Đối tượng thực hiện cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính giấy chứng nhận
Lệ phí Phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị tài sản (Tối thiểu 100.000 đ
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111101714350.Mẫu số 14-ĐK.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai 2003, - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007; - Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/04/2005 của Bộ Tư pháp và Tài nguyên và Môi trường. - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ; - Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và môi trường; - Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội; - Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà nội; - Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội