Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cung cấp thông tin, nguồn gốc nhà đất
Loại thủ tục Tài nguyên môi trường
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết HSHC của Văn phòng HĐND-UBND quận, sau đó bàn giao hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất và nhà Quận: 0,5 ngày. - Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 3.5 ngày + Công việc 1: Đề xuất tìm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lưu trữ.(01 ngày) + Công việc 2: Thẩm định hồ sơ, soạn thảo văn bản cung cấp thông tin trình lãnh đạo văn phòng ký, đóng dâu, (2.5 ngày) - Vào sổ, đóng dấu, trả Bộ phận Một cửa: 0,5 ngày - Trả kết quả tại bộ phận Một cửa: 0,5 ngày.
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn xin yêu cầu cung cấp thông tin hoặc đơn đề nghị xác nhận nguồn gốc nhà đất; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao); - Quyết định cấp GCNQSDĐ (bản sao). * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - cung cấp thông tin liên quan đến nguồn gốc nhà đất hoặc xác nhận về nguồn gốc nhà đất;
Lệ phí Phí dịch vụ cung cấp thông tin: - Thông tin cơ bản: 10.000 đồng/trường hợ
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai 2003, - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; - Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007, -Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính; - Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ; - Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và môi trường; - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 58/2009/QĐ- UBND ngày 30/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội; Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009; Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009.