Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký biến động đối với trường hợp cho, tặng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất ở (đối với trường hợp có chia tách hoặc nhập thửa đất) do UBND Quận cấp Giấy chứng nhận.
Loại thủ tục Tài nguyên môi trường
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết HSHC của Văn phòng HĐND-UBND quận, sau đó bàn giao hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất và nhà Quận: 01 ngày làm việc. - Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 20 ngày làm việc. + Công việc 1: Thẩm định hồ sơ, ký Phiếu chuyển gửi cơ quan công chứng chứng thực hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (10 ngày làm việc) + Công việc 2: Sau khi nhận đủ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định, Văn phòng đăng ký đất và nhà in GCN cho người nhận tặng, cho quyền sử dụng đất, chỉnh lý bản đồ và chỉnh lý GCN của người sử dụng đất, Văn phòng đăng ký đất và nhà duyệt đơn đề nghị đăng ký biến động chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và môi trường (10 ngày làm việc). - Phòng Tài nguyên và môi trường kiểm tra và trình UBND quận ký giấy chứng nhận, chuyển văn thư đóng dấu (05 ngày làm việc) - Phòng TN&MT chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất và nhà để vào sổ cấp giấy chứng nhận, trả kết quả cho Bộ phận “1 cửa” (04 ngày làm việc).
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo mẫu): 01 bản chính - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01 bản chính và 01 bản sao công chứng; - Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do đơn vị có chức năng đo đạc bản đồ lập (bản chính); - Bản vẽ mặt bằng nhà ở do đơn vị có tư cách pháp nhân đo vẽ (đối với trường hợp chuyển nhượng một phần diện tích nhà): 01 bản chính; - CMT, Hộ khẩu thường trú của bên nhận chuyển cho, tặng và bên cho, tặng: 01 bản sao công chứng. - Văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật (nếu có). - Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất có xác nhận của cơ quan công chứng: 01 bản chính; - Giấy khai sinh của bên nhận cho, tặng (Đối với trường hợp là anh em ruột thì cần giấy khai sinh của bên cho, tặng): 1 bản sao. - Biên lại nộp nghĩa vụ tài chính. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết Không quá 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời g
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính -Giấy chứng nhận đã được chỉnh lý biến động trên trang bổ sung hoặc Giấy chứng nhận đối với thửa đất được tách ra hoặc đối với trường hợp phải cấp mới
Lệ phí Phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị tài sản (Tối thiểu 100.000 đ
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111110956090.DKBD cho tang.rar
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai 2003, - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007, - Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ; - Quyết định số 58/2009/QĐ- UBND ngày 30/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội; -Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và môi trường; - Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội; - Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.