Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất trường hợp giảm diện tích đất do sạt lở tự nhiên.
Loại thủ tục Tài nguyên môi trường
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết HSHC của Văn phòng HĐND-UBND Quận (Bộ phận “1 cửa”), sau đó bàn giao hồ sơ cho phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý: Thời gian 01 ngày. - Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường: Thời gian 10 ngày - Trình lãnh đạo UBND Quận ký: Thời gian 03 ngày - Vào sổ, đóng dấu, trả Bộ phận Một cửa: 1 ngày
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ quận
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất (theo mẫu số 03/ĐK-GCN); - Giấy chứng nhận hoặc 1 trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có); - Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất; - Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do cơ quan có tư cách pháp nhân lập, có giấy phép hoạt động đo động đo đạc và bản đồ lập (bản chính); * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đã được chỉnh lý biến động trên trang bổ sung;
Lệ phí 20.000 đồng (đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), 50.000 đồng (đối v
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111111017590.Mẫu số 14-ĐK.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai 2003; - Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007. - Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.