Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Loại thủ tục Tài nguyên môi trường
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết HSHC của Văn phòng HĐND-UBND Quận (Bộ phận “1 cửa”), sau đó bàn giao hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất và nhà Quận: 1 ngày làm việc. - Thụ lý tại Văn phòng đăng ký Đất và nhà: Thời gian 03 ngày Công việc: Xóa Đăng ký cho thuê vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính. - Trình Lãnh đạo Văn phòng đăng ký Đất và nhà ký: Thời gian 01 ngày - Vào sổ, đóng dấu, trả Bộ phận Một cửa: 1 ngày
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Xác nhận thanh lý hợp đồng thuê đất trong hợp đồng thuê đất đã ký kết hoặc Bản thanh lý hợp đồng thuê đất.; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính); - Hóa đơn nộp thuế; * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đã được chỉnh lý biến động trên trang bổ sung hoặc Giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp mới
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111111019100.Mẫu số 14-ĐK.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 20.000 đồng (đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), 50.000 đồng (đối v
Cơ sở pháp lý -Luật Đất đai 2003, Bộ Luật Dân sự; - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005; -Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005, Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007, Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Thông tư Liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31/12/2004 của Bộ Tài nguyên - Môi trường và Bộ Nội vụ; - Thông tư Liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài Nguyên-Môi Trường; -Thông tư liên tịch số 04/2006/TT-BTP-TNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường; -Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Thông tư Liên tịch số: 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT- NHNN của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước; - Thông tư Liên tịch số: 36/2008/TTLT- BTC- BTP ngày 29/4/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp; - Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND Thành phố Hà Nội