Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 01: Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân
Loại thủ tục Nông nghiệp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện Đối với hộ gia đình, cá nhân: Nộp đơn lên UBND xã; nhận phiếu hẹn trả kết quả.
- Đối với cơ quan quản lý:
+ UBND xã tổng hợp gửi Phòng Nông nghiệp – PTNT;
+ Phòng Nông nghiệp- PTNT phối hợp với Hạt kiểm lâm, Phòng Tài nguyên- MT huyện kiểm tra, thẩm định, nếu phù hợp quy hoạch đất đai, kế hoạch phát triển trồng rừng, lập Tờ trình trình UBND huyện xét duyệt
Cách thức thực hiện Bộ phận TNHS & TKQ cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin giao rừng
* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện cá nhân, hộ gia đình.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 20160106001735.doc Giao rung.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

 

Cơ sở pháp lý - Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Nghị định số 23/2006/NĐ-TTg ngày 03/3/2006 của Chính phủ về việc thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.
- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.