Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 03: Thẩm định hồ sơ dự án hỗ trợ nông nghiệp (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Nông nghiệp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện UBND xã, hộ gia đình: nộp dự án lên Phòng Nông nghiệp – PTNT, nhận phiếu hẹn trả kết quả, lấy kết quả tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của UBND huyện.
- Đối với cơ quan quản lý: Phòng Nông nghiệp- PTNN thụ lý và viết phiếu hẹn; Tiến hành kiểm tra, thẩm định, nếu dự án có khả thi, lập Tờ tình đề nghị UBND cấp huyện ra Quyết định hỗ trợ.Thu phiếu hẹn và trả kết quả.
Cách thức thực hiện Tại Bộ phận TNHS & TKQ cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ - Tờ trình đề nghị phê duyệt
- Hồ sơ dự án sản xuất của UBND xã, hộ gia đình
- Báo cáo thuyết minh
- Dự toán, thiết kế
* Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Phê duyệt
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Luật Xây dựng.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.