Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 9: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
Loại thủ tục Tôn giáo
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

- Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản thông báo nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian thực hiện quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Lưu và giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo, hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 3 Điều 36 Nghị định 92/2012/NĐ-CP)
Lệ phí
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 20160120090841.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.
- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.