Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 7: Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Loại thủ tục Thi đua khen thưởng
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện Tập thể, cá nhân: Hoàn thiện hồ sơ theo qui định, nộp cho phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn
- Cơ quan Nhà nước: Phòng Nội vụ nhận và kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn. Làm tờ trình đề nghị UBND Thành phố khen thưởng, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của đơn vị có tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
- Báo cáo thành tích đột xuất
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính và Giấy khen
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005.
- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
- Hướng dẫn số 56/TĐKT- HD-V1 ngày 12/1/2006 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ- CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ;