Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 3 : Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
Loại thủ tục Hội - quỹ
Mức độ mức độ 2
Trình tự thực hiện Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Quận. 
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kiểm tra hồ sơ: + Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận. + Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết. 
Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để trả cho công dân. 
Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC  Huyện
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn xin phép thành lập hội
- Dự thảo điều lệ
- Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kèm theo danh sách trích ngang những người trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận
- Lý lịch tư pháp; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, đối với người đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ
- Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp thực hiện theo thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
- Giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi xác định đặt trụ sở của hội
- Danh sách công dân, tổ chức Việt Nam thường trú hoặc đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn Thành phố hoặc quận, huyện, thị xã mà hội hoạt động tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội
- Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức (Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong phường)
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định của Chủ tịch UBND quận. - Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mẫu tờ khai thủ tục3.rar
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/10/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ Sửa đổi một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/10/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
- Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 của Bộ nội vụ Quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ Sửa đổi một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/10/2010 của Chính phủ : Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
- Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định Về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động trong các đơn vị thuộc Thành phố Hà nội
- Quyết định số 1943/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội Về việc uỷ quyền để Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội
- Quyết định số 34/2013/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND TP Hà Nội ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố hà nội
- Quyết định số 7095/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND TP Hà Nội Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hội, Quỹ thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.