Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 59: Giải quyết chế độ trợ Phường hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 61: Giải quyết xác nhận miễn giảm học phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 64: Xét công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 65: Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 66: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 67: Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 68: Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp có sử dụng lao động từ 50 lao động trở xuống Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 1: Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
9 Thủ tục 1: Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
10 Thủ tục 2: Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
11 Thủ tục 2: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
12 Thủ tục 3: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
13 Thủ tục 3: Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
14 Thủ tục 4: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
15 Thủ tục 4: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
16 Thủ tục 5: Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
17 Thủ tục 5: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu không quá 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
18 Thủ tục 7: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp Huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
19 Thủ tục 6: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
20 Thủ tục 8: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp Huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin