Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 2: Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị: mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
2 T-HNO-263400: Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên (TTHC mức độ 2) mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
3 Thủ tục 3: Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn: mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
4 Thủ tục 4: Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thấm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
5 Thủ tục 5: Cấp GPXD công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
6 Thủ tục 6: Cấp GPXD cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
7 Thủ tục 7: Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
8 Thủ tục 8: Cấp GPXD công trình quảng cáo thuộc thẳm quyền UBND cấp huyện: Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
9 Thủ tục 9: Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
10 Thủ tục 10: cấp giấy phép di dòi công trình thuộc thẳm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
11 Thủ tục 11: Gia hạn GPXD thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện: Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
12 Thủ tục 12: Cấp lại GPXD thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện: Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
13 Thủ tục 1: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp Huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Y tế
14 Thủ tục 1: Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 4: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 5: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 6: Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 7: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội