Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 7: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn CBĐT) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
2 Thủ tục 6: Thành lập Thư viện cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
3 Thủ tục 9: Thẩm định,trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
4 Thủ tục 9: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
5 Thủ tục 10: Thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
6 Thủ tục 12: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
7 Thủ tục 13: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
8 Thủ tục 14: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
9 Thủ tục 15: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
10 Thủ tục 16: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá trên 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
11 Thủ tục 17: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
12 Thủ tục 1: Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
13 Thủ tục 2: Định giá tài sản trong tố tụng hình sự Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
14 Thủ tục 3: Hỗ trợ chi phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
15 Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
16 Thủ tục 5: Thanh lý tài sản nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
17 Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
18 Thủ tục 6: Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
19 Đăng ký khai tử quá hạn Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
20 Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ Luật Dân sự ( Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp