Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 8: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 9: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 10: Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 11: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 12: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 13: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 14: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 15: Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 16: Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 17: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 18: Trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo: (Xét duyệt, tổng hợp sổ trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo ). Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 19: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với gia đình liệt sỹ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 20: Thủ tục thẩm định hồ sơ người đề nghị xác nhận liệt sỹ mới hy sinh sau ngày 1/10/2005 Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 21: Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 22: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 23: Xác nhân đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 24: Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 25: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 26: Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 27: Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội