Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ Luật Dân sự ( Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
2 Thủ tục 7: Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
3 Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai t trong khi đăng ký Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
4 Thủ tục 8: Lập quyết toán ngân sách nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
5 Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh (cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
6 Thủ tục 9: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
7 Thủ tục 10: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
8 Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
9 Thủ tục 11: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định cấp có thẩm quyền Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tài chính kế hoạch
10 Đăng ký việc nhận cha, mẹ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha mẹ) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
11 Đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/ mẹ/ người giám hộ nhận cha/ mẹ cho con chưa thành niên) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
12 Đăng ký lại việc sinh Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
13 Đăng ký lại việc kết hôn Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
14 Đăng ký lại việc tử Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
15 Đăng ký việc nuôi con nuôi Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
16 Đăng ký giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
17 Đăng ký thay đổi giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
18 Đăng ký chấm dứt giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
19 Cấp giấy báo tử Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
20 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp