Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 03: Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
2 Thủ tục 04: Cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh Nông, Lâm, Thủy sản UBND cấp Quận/Huyện Nông nghiệp
3 Thủ tục 04: Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
4 Thủ tục 04: Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
5 Thủ tục 04: Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
6 Thủ tục 04: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
7 Thủ tục 04: Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
8 Thủ tục 04: Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 05: Cấp GPXD công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
10 Thủ tục 05: Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
11 Thủ tục 05: Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
12 Thủ tục 05: Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân (Theo TT 20/2016/TT-BNN, TT 38/2007/TT-BNN) UBND cấp Quận/Huyện Nông nghiệp
13 Thủ tục 05: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
14 Thủ tục 05: Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
15 Thủ tục 05: Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 06: Cấp GPXD cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
17 Thủ tục 06: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
18 Thủ tục 06: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
19 Thủ tục 06: Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 06: Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn (Theo TT 20/2016/TT-BNN, TT 38/2007/TT-BNN) UBND cấp Quận/Huyện Nông nghiệp