Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 06: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
2 Thủ tục 07: Thay đổi cơ quan đăng ký của HTX Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
3 Thủ tục 07: Thu hồi rừng do chủ rừng tự nguyện trả lại rừng đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nông nghiệp
4 Thủ tục 08: Đăng ký khi hợp tác xã chia Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
5 Thủ tục 09: Đăng ký khi hợp tác xã tách Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
6 Thủ tục 10: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
7 Thủ tục 10: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
8 Thủ tục 11: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
9 Thủ tục 11: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
10 Thủ tục 12: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
11 Thủ tục 12: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
12 Thủ tục 14: Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện Hợp tác xã Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
13 Thủ tục 15: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
14 Thủ tục 16: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
15 Thủ tục 17: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sát nhập Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
16 Thủ tục 18: Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
17 Thủ tục 19: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
18 Thủ tục 1: Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tôn giáo
19 Thủ tục 1: Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
20 Thủ tục 1: Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin