Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 06: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng) UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
2 Thủ tục 06: Thủ tục công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
3 Thủ tục 06: Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
4 Thủ tục 07: Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
5 Thủ tục 07: Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
6 Thủ tục 07: Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 07: Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) UBND cấp Quận/Huyện Nông nghiệp
8 Thủ tục 07: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn CBĐT) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
9 Thủ tục 07: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
10 Thủ tục 07: Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáodục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
11 Thủ tục 07: Thủ tục xét tặng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” hàng năm. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
12 Thủ tục 08: Cấp GPXD công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
13 Thủ tục 08: Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
14 Thủ tục 08: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 08: Thẩm định, trình phê duyệt Dự án đầu tư Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
16 Thủ tục 08: Đăng ký khi hợp tác xã chia Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
17 Thủ tục 08: Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) UBND cấp Quận/Huyện Nông nghiệp
18 Thủ tục 08:Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
19 Thủ tục 09: Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 09: Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị