Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 1: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng
2 Thủ tục 20: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
3 Thủ tục 21: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
4 Thủ tục 22: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
5 Thủ tục 2: Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
6 Thủ tục 2: Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tôn giáo
7 Thủ tục 2: Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng
8 Thủ tục 3 : Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
9 Thủ tục 3: Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tôn giáo
10 Thủ tục 3: Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng
11 Thủ tục 3: Thẩm định, trình phê duyệt Dự án đầu tư (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
12 Thủ tục 4: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tôn giáo
13 Thủ tục 4:Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng
14 Thủ tục 5: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trọng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tôn giáo
15 Thủ tục 5: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
16 Thủ tục 5: Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng
17 Thủ tục 6: Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
18 Thủ tục 6: Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tôn giáo
19 Thủ tục 6: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng
20 Thủ tục 7. Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tôn giáo