Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 7: Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
2 Thủ tục 7: Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng
3 Thủ tục 8 : Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
4 Thủ tục 8: Chấp nhận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài của chức sắc nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tôn giáo
5 Thủ tục 8: Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng
6 Thủ tục 9: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tôn giáo
7 Thủ tục 9: Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
8 Thủ tục: Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 Cấp thị xã Tài nguyên môi trường
9 Thủ tuch 13: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
10 T-HNO-263399-TT: Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
11 Thủ tục 1: Điều chỉnh giấy phép xây dựng UBND cấp huyện cấp: Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
12 Thủ tục 2: Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị: mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
13 T-HNO-263400: Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên (TTHC mức độ 2) mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
14 Thủ tục 3: Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn: mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
15 Thủ tục 4: Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thấm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
16 Thủ tục 5: Cấp GPXD công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
17 Thủ tục 6: Cấp GPXD cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
18 Thủ tục 7: Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
19 Thủ tục 1: Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
20 Thủ tục 8: Cấp GPXD công trình quảng cáo thuộc thẳm quyền UBND cấp huyện: Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị