Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 09: Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
2 Thủ tục 09: Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
3 Thủ tục 09: Thủ tục xét tặng giấy khen “Khu dân cư văn hóa”. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
4 Thủ tục 09: Đăng ký khi hợp tác xã tách Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
5 Thủ tục 10: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
6 Thủ tục 10: Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
7 Thủ tục 10: thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
8 Thủ tục 10: Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
9 Thủ tục 10: Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
10 Thủ tục 10:Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 11: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
12 Thủ tục 11: Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
13 Thủ tục 11: Gia hạn GPXD thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
14 Thủ tục 11: Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
15 Thủ tục 11: Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
16 Thủ tục 11: Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
17 Thủ tục 11:. Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 12: 12. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
19 Thủ tục 12: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
20 Thủ tục 12: Cấp lại GPXD thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị