Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 2: Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
2 Thủ tục 9: Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
3 Thủ tục 10: cấp giấy phép di dòi công trình thuộc thẳm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
4 Thủ tục 3: Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
5 Thủ tục 11: Gia hạn GPXD thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện: Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
6 Thủ tục 4: Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
7 Thủ tục 12: Cấp lại GPXD thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện: Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
8 Thủ tục 5: Thành lập trường tiểu học tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
9 Thủ tục 6: Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
10 Thủ tục 7: Sát nhập, chia tách trường tiểu học tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
11 Thủ tục 8: Giải thể trường tiểu học tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
12 Thủ tục 9: Thành lập trung tâm học cộng đồng Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
13 Thủ tục 10: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
14 Thủ tục 11: Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
15 Thủ tục 12: Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
16 Thủ tục 13: Giải thể trường THCS tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
17 Thủ tục 14: Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS (đối với học sinh từ tỉnh, thành khác đến) Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
18 Thủ tục 15: Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
19 Thủ tục 16: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
20 Thủ tục 1: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp Huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Y tế