Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 12: Cấp lại GPXD thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
2 Thủ tục 12: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
3 Thủ tục 12: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
4 Thủ tục 12: Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
5 Thủ tục 12: Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
6 Thủ tục 12:Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 13: Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
8 Thủ tục 13: Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 13: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
10 Thủ tục 13: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
11 Thủ tục 13: Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Thông tin Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
12 Thủ tục 13: Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá bán lẻ sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
13 Thủ tục 14: Cấp GCN đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
14 Thủ tục 14: Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 14: Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
16 Thủ tục 14: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
17 Thủ tục 14: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
18 Thủ tục 14: Thủ tục giải thể trường tiểu học(theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
19 Thủ tục 15: . Thủ tục Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
20 Thủ tục 15: Cấp lại GCN đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương