Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 22: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 23: Xác nhân đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 07: Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
4 Thủ tục 08: Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
5 Thủ tục 24: Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 09: Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
7 Thủ tục 10: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
8 Thủ tục 25: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 11: Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
10 Thủ tục 26: Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 12: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
12 Thủ tục 13: Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
13 Thủ tục 27: Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 14: Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
15 Thủ tục 28: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 29: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Người có công theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 30: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo các Quyết định số 117/TTg, số 20/TTg, số 118/TTg Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 31: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi hàng tháng đối với người HĐCM trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 32: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 32: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội