Thường trực UBND Thị xã nhiệm kỳ 2009-2016

 

Đ/C Nguyễn Huy KHánh

 Phó Bí thư Thị ủy

Chủ tịch UBND Thị xã

     
 

 

Đ/C Lê Đại Thăng

Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Thị xã

Đ/C Tạ Thanh Phong

 

Phó Chủ tịch UBND Thị xã

 Đ/C  Nguyễn Viết Đạt

 

Phó Chủ tịch UBND Thị xã