thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

Sơn Tây đánh giá 1 năm triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thị ủy gắn với các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 21/01/2022 | 11:24

Sáng ngày 21/1, Thị ủy tổ chức hội nghị đánh giá 1 năm triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thị ủy Sơn Tây gắn với các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Qua1 năm triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thị ủy Sơn Tây gắn với các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội: Chương trình số 12 của Thị ủy gắn với Chương trình số 10 của Thành ủy về: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025". Chương trình số 11 của Thị ủy gắn với Chương trình số 06 của Thành ủy về: "Phát triển văn hoá; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025". Chương trình số 10 của Thị ủy gắn với Chương trình 01 của Thành ủy về: "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025". Chương trình số 09 của Thị ủy gắn với Chương trình số 04 của Thành ủy về: "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025", công tác chỉ đạo triển khai chương trình, kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ, cơ bản đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và các đề tài, chuyên đề có tính khả thi để cụ thể hóa nội dung Chương trình. Thị ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung Chương trình của Thành ủy tới cán bộ chủ chốt các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, đặc biệt là Đảng ủy các xã, phường, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2021 – 2025. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên đã được nâng lên. Các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng đã chủ động, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả Chương trình, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Bí thư Thị ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước các quy định phòng, chống dịch Covid 19, đảm bảo giữ vững "vùng xanh" an toàn để phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương Sơn Tây, Thủ đô và đất nước. Tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể của thị xã. Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác lớn của Trung ương, Thành ủy; Thị ủy. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; nâng cao chất lượng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá"; đặc biệt là công tác tuyên truyền thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội. Quan tâm công tác giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các chỉ tiêu giảm nghèo, dạy nghề, phát huy nguồn lực văn hóa thực hiện có hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn thị xã.

                                                          Diệp