Bộ máy tổ chức

Phòng quản lý đô thị

Ngày đăng 21/03/2017 | 03:13 PM  | View count: 1121
Nội dung đang được cập nhật

Giới thiệu về UBND Thị xã

Ngày đăng 04/01/2016 | 03:48 PM  | View count: 352
Giới thiệu về UBND Thị xã

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:43 PM  | View count: 881
Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:41 PM  | View count: 1580
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Phòng Giáo dục và Ðào tạo

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:39 PM  | View count: 640
Phòng Giáo dục và Ðào tạo

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:38 PM  | View count: 806
Phòng Kinh tế

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:33 PM  | View count: 1586
Phòng Nội vụ

Phòng Tư pháp

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:33 PM  | View count: 555
Phòng Tư pháp

Phòng thống kê

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:32 PM  | View count: 333
Phòng thống kê

Phòng Y tế

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:31 PM  | View count: 437
Phòng Y tế

phòng Tài chính - Kế hoạch

Ngày đăng 04/01/2016 | 11:01 AM  | View count: 932
phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Văn hoá và Thông tin

Ngày đăng 04/01/2016 | 10:31 AM  | View count: 684
Phòng Văn hoá và Thông tin

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Ngày đăng 04/01/2016 | 01:41 AM  | View count: 1817
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Ủy ban mặt trận tổ quốc

Ngày đăng 04/12/2015 | 01:50 PM  | View count: 898
Ủy ban mặt trận tổ quốc

Sơ đồ bộ máy thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 04/12/2015 | 01:46 PM  | View count: 6181
Sơ đồ bộ máy thị xã Sơn Tây