Hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ THỊ XÃ SƠN TÂY

         

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây

1. Hội đồng nhân dân thị xã gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở thị xã bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

3. Hội đồng nhân dân thị xã có Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội.

Ban của Hội đồng nhân dân thị xã gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân thị xã quyết định. Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân thị xã có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thị xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

4. Các đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng và Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân do Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã quyết định.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thị xã

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Quyết định quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trên cơ sở quy hoạch của thành phố để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; quyết định dự án đầu tư công trình đô thị trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng đô thị, giao thông theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư, bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan đô thị trên địa bàn.

HĐND thị xã nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 36 đại biểu. Trong đó:

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT cố định

Di động

email

 

Nguyễn Quang Hán

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã

 

 

 

 

Trần Phạm Hùng

UVTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã 

 

 

 

 Ban pháp chế    

 

Chu Quang Dũng

Trưởng ban

 

 

 

 

Đặng Thị Thanh

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thị xã

 

 

 

 

Ban Kinh tế - Xã Hội

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

Thị ủy viên, Trưởng ban chuyên trách Ban KT-XH HĐND thị xã

 

 

 

 

Trần Thế Đạt

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban KT-XH  HĐND thị xã

 

 

 

      

 

          Địa chỉ liên hệ

          Số 01, Phó Đức Chính, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội

          Điện thoại: 0433.833.987